12.02.2024      39      0
 

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАМ’ЯНКА-ВОДОКАНАЛ” 32585571
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 20801, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Кам’янка, вул.Заводська, будинок 2а (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика. Видобування питних підземних вод з ділянки Кам’янська, Кам’янського родовища (5 км на
південний схід від м. Кам’янка, с. Юрчиха) з метою забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, передачі води населенню та вторинним водокористувачам. Обсяг видобування питних підземних вод не перевищує затверджених запасів водозабору, які становлять 14,4 тис. м3/добу.
Технічна альтернатива 1.
Видобування питних підземних вод здійснюється в існуючих межах Кам’янського родовища КП «Кам’янка-Водоканал» з 13 свердловин (No8 (204-г), No10 (224-г), No13 (332-г), No15 (2751а), No16 (2751б), No17 (2946), No18 (2946б), No19 (2946а), No20 (2909), No7, No9, No12, No14). Свердловини обладнані насосним обладнанням типу ЕЦВ. Облік піднятої води фіксується турбінними лічильниками типу ЛЛТ-80, DN-80 та СТВГ-80. Експлуатація продовжується наявним фондом
обладнання в межах затверджених запасів.

Технічна альтернатива 2.
Як альтернатива розглядається заміна існуючих турбінних лічильників на ультразвукові СВТУ.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Черкаська обл. Черкаський р-н 5 км на південний схід від м. Кам’янка, с. Юрчиха, с. Косари
Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Кам’янська міська громада
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Черкаська обл., Черкаський р-н, , .
В адміністративному відношенні ділянка Кам’янська Кам’янського родовища з видобування питних підземних вод з знаходиться на відстані 5 км на південний схід від м. Кам’янка, с. Юрчиха, с. Косари. КП «Кам’янка-Водоканал» користується земельною ділянкою площею
13.0867 га на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою (Серія ЯЯ No340115). Кадастровий номер: 7121887000:02:000:0580
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2., , , .
Водозабір з Кам’янської ділянки Кам’янського родовища є діючим об’єтом, що експлуатується на підставі дозволу на спеціальне водокористування No101/ЧР/49д-23 від 11.09.2023 р. Для родовища був отриманий спеціальний дозвіл на користування надрами No5553 від 15.05.2012 р. строком на 20 років з метою видобування у кількості 14,4 тис. м3/добу. У зв’язку з наявністю дозвільних документів на видобування питних підземних вод з існуючого родовища розгляд
альтернативи місця проведення планованої діяльності є недоцільним. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою діяльності підприємства є забезпечення м. Кам’янка водою питної якості, забезпечення робочими місцями працездатного населення, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет за рахунок сплати податків.

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
КП «Кам’янка-водоканал» має на балансі 13 експлуатаційних свердловин. Свердловини пробурені у 1970-1996р. на глибину 176,0-220,0 м. Дебіти свердловин коливаються 7,0-50,0 м/год.
Загальна кількість запасів підземних вод по ділянці Кам’янська Кам’янського родовища, що затверджена протоколом УТКЗ від 15.08.1972 р. No 3379, складає 14,4 тис. м3/добу за категоріями
А+В+С1+С2 , в тому числі: А – 3,0 тис. м3/добу; В – 2,4 тис. м3/добу; С1 – 5,4 тис. м3/добу; С2 – 3,6 тис. м3/добу. Згідно дозволу на спеціальне водокористування ліміт забору підземних вод становить 2351,803 м3/добу або 818,105 тис. м3/рік. Загальна площа земельної ділянки, на якій здійснюється планована діяльність становить 13,0867 га.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. – дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО; – дотримання умов
спеціального водокористування; – дотримання угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; – дотримання вимог Водного Кодексу України. Кодексу України
про надра, Земельного Кодексу України, нормативно-правових документів щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1. дотримання меж поясів ЗСО щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаєтьсяНеобхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що
відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та
задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.
Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічна технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1.
Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у
встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та
передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.
Клімат і мікроклімат: Не впливає. Повітряне середовище: Не впливає. Водне середовище:
Обсяги водокористування. Грунт та геологічне середовище: Не впливає. Вплив на ґрунти був здійснений раніше в період будівництва водозабору і водонесучих комунікацій. Відходи: всі
категорії відходів, тимчасово зберігатимуться у спеціально відведених місцях та передаватимуться згідно договорів на утилізацію та/або захоронення організаціям, які мають
відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами. Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах майданчика не перевищуватиме допустимих значень. Джерела іонізуючого, електромагнітного, радіаційного випромінення відсутні. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною (Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні. Навколишнє соціальне середовище (населення): Створення нових робочих місць.

Надходження коштів у місцевий та державний бюджет. Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній. Природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні
об’єкти природно-заповідного фонду; Навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1.
В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаєтьсяНалежність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Друга категорія 13 Господарську діяльність Господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу”

Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. No
2059 – VIII.

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля на виконання умов припису органу геологічного контролю (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, [email protected], (0472)63-36-55, Петров Віталій Олександрович.


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *